We believe in human potential

เราพร้อมให้บริการเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรต่าง ๆ ด้วยแนวคิด

“เชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์” เพื่อรากฐานที่แข็งแรงอันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างมั่นคงของประเทศไทยสืบต่อไป

We believe in human potential

เราพร้อมให้บริการเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรต่าง ๆ ด้วยแนวคิด

“เชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์” เพื่อรากฐานที่แข็งแรงอันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างมั่นคงของประเทศไทยสืบต่อไป

MIT เราคือใคร

MIT เป็นผู้จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้กับองค์กรสัญชาติ
ญี่ปุ่นในประเทศไทย เราเชื่อว่า “ยุทธศาสตร์ชาติ 100 ปี อยู่ที่การสร้างคน”
เราจึงพร้อมให้บริการเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในทุกองค์กร
ด้วยแนวคิดที่ว่า “เชื่อมั่นในศักยภาพมนุษย์”
MIT เป็นผู้จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้กับองค์กรสัญชาติญี่ปุ่นในประเทศไทย เราเชื่อว่า “ยุทธศาสตร์ชาติ 100 ปี อยู่ที่การสร้างคน” เราจึงพร้อมให้บริการเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในทุกองค์กร ด้วยแนวคิดที่ว่า “เชื่อมั่นในศักยภาพมนุษย์”
0
อบรมบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น
ในประเทศไทยกว่า 130 บริษัท
0
จำนวนผู้เข้าอบรมคนญี่ปุ่น
0
จำนวนผู้เข้าอบรม
0
มีหลักสูตรฝึกอบรม
มากกว่า 15 หลักสูตร
MIT เราคือใคร

MIT เป็นผู้จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้กับองค์กรสัญชาติ ญี่ปุ่นในประเทศไทย เราเชื่อว่า “ยุทธศาสตร์ชาติ 100 ปี อยู่ที่การสร้างคน” เราจึงพร้อมให้บริการเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในทุกองค์กร ด้วยแนวคิดที่ว่า “เชื่อมั่นในศักยภาพมนุษย์”

0
อบรมบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น
ในประเทศไทยกว่า 130 บริษัท
อบรมบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น ในประเทศไทยกว่า 130 บริษัท
0
ผู้เข้าอบรมคนไทย
มากกว่า 2,200 คน
0
ผู้เข้าอบรมคนญี่ปุ่น
มากกว่า 175 คน
0
มีหลักสูตรฝึกอบรม
มากกว่า 15 หลักสูตร

ตารางการอบรม

ตารางการจัดอบรม Public course ตั้งแต่ มกราคม 2024 ถึง ธันวาคม 2024

ตารางการอบรม

ตารางการจัดอบรม Public course
ตั้งแต่ มกราคม 2024 ถึง ธันวาคม 2024

รายละเอียดหลักสูตรของเรา

Essential Management Program (EMP)

เรียนรู้บทบาทหน้าที่พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการเป็นผู้จัดการ เช่น “การทำงานโดย… ดูเพิ่มเติม

EMP Follow

นำเสนอผลลัพธ์ของแผนงานที่วางแผนไว้จากการอบรมคอร์ส EMP โดยทบทวนผลลัพธ์ วิเคราะห์สาเหตุ… ดูเพิ่มเติม

Basic of Work (Business Training)

เรียนรู้ทักษะการทำงานที่บริษัทสัญชาติญี่ปุ่นให้ความสำคัญ เช่น “PDCA” “Ho-Ren-So” การบริหารจัดการเวลา”… ดูเพิ่มเติม

Leadership Quest as an Executive (LQE)

เรียนรู้ถึงความสามารถ 4 ด้านที่ผู้บริหารระดับสูงควรมี และค้นพบว่าตัวเองใน… ดูเพิ่มเติม

Leadership Quest as a Manager (LQM)

เรียนรู้ถึง “สิ่งที่ตนเองให้ความสำคัญในการบริหาร” ผ่านการวิเคราะห์ผลช่อง… ดูเพิ่มเติม

Leadership Quest as a Senior Member(LQS)

 • สมาชิกภาพ (Membership) คือ สภาวะที่สมาชิกในที่ทำงานแสดงความ… ดูเพิ่มเติม

Career Plan Training
(Will-Must-Can framework)

ค้นหายะริไก (คุณค่าในการทำงาน) ที่แท้จริงผ่านการจัดระเบียบเรื่อง “ความจริงแล้วอยากทำอะไร? (Will)”… ดูเพิ่มเติม

การบริหารจัดการสำหรับ คนญี่ปุ่น (EMP for Japanese)

เรียนรู้หลักการบริหารพื้นฐานของการบริหารจัดการ วัฒนธรรมและการทำงาน… ดูเพิ่มเติม

หลักสูตรเสริมทักษะการทำงาน

การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มเติมนี้เป็นการจัดขึ้นโดยบริษัทพาร์ทเนอร์ HR Institute Thailand (HRI)
*ทุกหลักสูตรสามารถรับการอบรมผ่านช่องทางออนไลน์ได้

Logical Thinking of Know-How Do-How

เรียนรู้หลักการคิดเชิงตรรกะ “การคิดคือการแยกแยะ” และเรียนรู้ทักษะในการเป็นบุคคลที่เข้าใจอะไรได้ง่าย

ระยะเวลาอบรมหลักสูตร 1 วัน เวลา 9.00 -17.00 | ราคาท่านละ 10,000 บาท

Business Communication of Know-How Do-How

พัฒนาทักษะ “การฟัง การถาม การสื่อสาร = ความสามารถในการสนทนา” ที่สามารถใช้ได้ในทุกสถานการณ์ทางธุรกิจให้สูงขึ้น และเรียนรู้ทักษะการสื่อสารที่จะทำให้ได้รับความยินยอมและการยอมรับจากอีกฝ่าย

ระยะเวลาอบรมหลักสูตร 1 วัน เวลา 9.00 – 17.00 | ราคาท่านละ 10,000 บาท

Presentation Skill of Know-How Do-How

เรียนรู้ทักษะการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาอบรมหลักสูตร 1 วัน เวลา 9.00 – 17.00 | ราคาท่านละ 10,000 บาท

Facilitation of Know-How Do-How

เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้นำในการบริหารจัดการการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ และเรียนรู้ทักษะการบริหารจัดการในการดึงแรงจูงใจของพนักงานออกมา

ระยะเวลาอบรมหลักสูตร 1 วัน เวลา 9.00 -17.00 | ราคาท่านละ 10,000 บาท

Time Management of Know-How Do-How

เรียนรู้วิธีบริหารจัดการเวลา การจัดลำดับความสำคัญ และทักษะการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาอบรมหลักสูตร 1 วัน เวลา 9.00 -17.00 | ราคาท่านละ 10,000 บาท

Coaching and Teaching Communication of Know-How Do-How

เรียนรู้การ “Teaching” “Coaching” ที่จำเป็นสำหรับการสอนและอบรมเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับองค์กร และเรียนรู้ทักษะ “1on1” อย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาอบรมหลักสูตร 1 วัน เวลา 9.00 -17.00 | ราคาท่านละ 10,000 บาท

Enhance training skill

เราสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรมที่เหมาะสมกับบริษัทของคุณและการฝึกอบรมผู้สอนฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ

ระยะเวลาอบรมหลักสูตร 1 วัน เวลา 9.00 -17.00 | ราคาท่านละ 10,000 บาท

แนะนำผู้สอน

ข่าวสารของเรา

สัมมนาฟรี! Secret of Effective Management : Motivation ทักษะสำคัญที่ผู้จัดการควรรู้

งานสัมมนาออนไลน์ “ทักษะการสร้างแรงจูงใจให้ลูกน้องสำหรับผู้จัดการ” หนึ่งในหัวข้อสำคัญในการบริหารจัดการคนและงานที่ผู้จัดการควรรู้ เข้ารับฟังฟรี! วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.00-10.00 น.

Updated! ตารางการฝึกอบรมประจำปี 2566

ตารางการฝึกอบรมหลักสูตร Public Training ตลอดปี 2566 วางแผนพัฒนาตนเองก่อนใครได้ที่นี่เลย!

HR เข้าร่วมฟรี! งานสัมมนาแนะนำหลักสูตร Leadership Quest as a Manager (LQM)

งานสัมมนาแนะนำหลักสูตรพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำผ่านแบบสำรวจ 360 องศา (LQM: Leadership Quest as a Manager) ที่โรงแรม Somerset Ekamai Bangkok ในวันที่ 19 ตุลาคม 2565 (13.00 – 16.00 น.) งานนี้เข้าร่วมฟรี พร้อมรับผลสำรวจภาวะความเป็นผู้นำของคุณ!

Updated! ตารางการฝึกอบรมครึ่งปีหลัง

ตารางการฝึกอบรมหลักสูตร Public Training ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม ปี 2565 จัดเต็มทั้งคอร์สเสริมทักษะการทำงาน และคอร์สสำหรับพัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการ!

ข่าวสารของเรา
HR เข้าร่วมฟรี! งานสัมมนาแนะนำหลักสูตร Leadership Quest as a Manager (LQM)

งานสัมมนาออนไลน์ “ทักษะการสร้างแรงจูงใจให้ลูกน้องสำหรับผู้จัดการ” หนึ่งในหัวข้อสำคัญในการบริหารจัดการคนและงานที่ผู้จัดการควรรู้ เข้ารับฟังฟรี! วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.00-10.00 น.

Updated! ตารางการฝึกอบรมประจำปี 2566

ตารางการฝึกอบรมหลักสูตร Public Training ตลอดปี 2566 วางแผนพัฒนาตนเองก่อนใครได้ที่นี่เลย!

HR เข้าร่วมฟรี! งานสัมมนาแนะนำหลักสูตร Leadership Quest as a Manager (LQM)

งานสัมมนาแนะนำหลักสูตรพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำผ่านแบบสำรวจ 360 องศา (LQM: Leadership Quest as a Manager) ที่โรงแรม Somerset Ekamai Bangkok ในวันที่ 19 ตุลาคม 2565 (13.00 – 16.00 น.) งานนี้เข้าร่วมฟรี พร้อมรับผลสำรวจภาวะ ความเป็นผู้นำของคุณ!

Updated! ตารางการฝึกอบรมครึ่งปีหลัง

ตารางการฝึกอบรมหลักสูตร Public Training ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม ปี 2565 จัดเต็มทั้งคอร์สเสริมทักษะการทำงาน และคอร์สสำหรับพัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการ!

ลูกค้าของเรา

ลูกค้าของเรา

ติดต่อเรา

หากต้องการคำปรึกษาด้านการวางแผนอบรมหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเราที่นี่

info@thai-mit.com

02-664-8881 #6190

098-585-0272

บริษัท

  ชื่อบริษัท*

  ชื่อผู้ติดต่อ*

  เบอร์โทรศัพท์*

  อีเมล*

  ประเภทธุรกิจ*

  ขนาดธุรกิจ*

  รายละเอียด

  ติดต่อเรา

  หากต้องการคำปรึกษาด้านการวางแผนอบรมหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเราที่นี่

  No.2118, 622 Emporium Tower, 21st Floor
  Sukhumvit Road, Klongton, Klongtoey
  Bangkok 10110

  info@thai-mit.com

  02-664-8881 #6190
  098-585-0272

  บริษัท

   ชื่อบริษัท*

   ชื่อผู้ติดต่อ*

   เบอร์โทรศัพท์*

   อีเมล*

   ประเภทธุรกิจ*

   ขนาดธุรกิจ*

   รายละเอียด

   เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว
   We use cookies to improve performance and good experience in your using website You can learn the details at Privacy Policy.

   ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

   คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

   ยอมรับทั้งหมด
   จัดการความเป็นส่วนตัว
   • เปิดใช้งานตลอด

   บันทึกการตั้งค่า